Escola Joan Roca Guipúscoa

al barri de Sant Martí

L’Escola Joan Roca Guipúscoa es una escola privada concertada en règim de coeducació, catalana, amb voluntat europeïsta i oberta al món. Es proposa complir una funció social i educativa fonamentada en la democràcia i el respecte a la Declaració Universal dels Drets Humans.

Ensenyament Innovador

Amb una metodologia pròpia que aposta per propostes innovadores i provades d’aprenentatge, les quals s’adapten en cada moment a l’evolució d’un món global, en benefici d’un ensenyament eficaç.

Educare Instruendo

El nostre compromís ve determinat pel nostre lema Educare Instruendo, donar una formació humanística i acadèmica completa, per tal que els alumnes desenvolupin al màxim les seves capacitats.

Compromís i missió

La nostra missió és oferir l’experiència educativa de la més alta qualitat, tot proporcionant als alumnes les oportunitats que necessiten per desenvolupar les seves habilitats i descobrir els seus talents.

Aconseguim uns resultats per sobre de la mitja a les proves de competències bàsiques de la Generalitat de Catalunya

Preinscripció a Ed. Infantil i Primària pas a pas

(feu clic a les icones per completar la preinscripció)

Com ja s’ha estat informant els darrers dies, degut a les circumstàncies excepcionals que estem vivint, la preinscripció per al proper curs 2020-2021 es durà a terme de forma telemàtica del 13 al 22 de maig.

Instal·lacions i Equipaments de l’Escola Joan Roca Guipúscoa

A l’Escola Joan Roca Guipúscoa estem en constant renovació per tal d’adaptar les aules i els espais del centre a les etapes i necessitats dels nostres alumnes, sempre amb la vista posada en les noves tecnologies aplicades a l’educació.

Etapes Educatives a les Escoles Joan Roca

INFANTIL

Educació infantil

El cicle d’Educació Infantil esdevé un espai propici i òptim pel desenvolupament complet de l’infant. El nostre compromís diari el conformen activitats i oportunitats dissenyades per potenciar les capacitats i talents de l’infant a tots els màxims nivells i en un clima de confiança i seguretat.

PRIMARIA

Educació primària

A l’etapa d’Educació Primària continuem avançant amb l’ambició de transmetre una bona Formació Humanística, el gust pel coneixement i l’Interès per la Ciència amb la finalitat que els nostres alumnes adquireixin les eines i recursos tant acadèmics com humanístics per desenvolupar-se amb èxit, autonomia i criteri.

Comptem amb una metodologia pròpia que aposta per aplicar propostes innovadores i provades d’aprenentatge, les quals s’adapten en cada moment a l’evolució d’un món global, en benefici d’un ensenyament eficaç i motivador dels alumnes.

Importància de les llengües estrangeres

Educació en valors

Ús de les noves tecnologies

Sentit musical i de l’art

“Clip–Clap – English for kids” és un mètode global basat en la motivació de l’alumne estimulant-lo a través del joc, de les cançons i de històries, creant situacions en anglès, en les quals l’alumne podrà desenvolupar al màxim les seves habilitats lingüístiques per poder comunicar-se en aquest idioma amb normalitat i adquirint el màxim de vocabulari.

Aquestes històries creen unes classes dinàmiques, participatives i motivadores, adequades a cada edat i amb les que es garanteix l’aprenentatge global de l’anglès.

Es treballa amb material divers (flashcards, wordcards, backgrounds, titelles, pissarres digitals), … i les sessions són diàries.

El pla lector de l’escola comença a P3, on els nens es familiaritzen amb paraules properes als seu entorn, com el propi nom i els noms dels companys, etiquetes posades a la classe, jocs de vocabulari…

A més a més, també contem amb un pla lector propi de l’escola, dissenyat per l’equip de mestres, de lectura sistematitzada, on els nens treballen a l’aula cada dia una pàgina del llibre amb la mestra.

És a dir, treballem la lectura amb diferents metodologies: globalitzada i analítica, i els combinem per afavorir l’aprenentatge del procés lector i la diversitat dels alumnes.

Un projecte didàctic i pedagògic (de 3 a 12 anys) basat en les intel·ligències múltiples que permet treballar les matemàtiques de manera útil i pràctica i que ofereix al professorat múltiples metodologies i recursos perquè els alumnes estiguin motivats.

Treballa tots els conceptes matemàtics des de ben petits per tal d’aprofitar la capacitat d’aprenentatge dels nens/es i l’adaptabilitat del seu cervell. L’objectiu és que siguin capaços d’analitzar i solucionar situacions matemàtiques en un context pràctic atenent la particularitat de cada infant.

El treball cooperatiu esdevé una de les eines del treball en equip que ens ajuda a reflexionar, a interaccionar, a establir relacions socials positives, a treballar les emocions, l’empatia i el respecte. Fa sentir l’alumnat responsable davant de la feina i el fa créixer tant a nivell emocional com acadèmic.

Les nostres aules són tecnològiques i ens permeten treballar en tots els àmbits de manera motivadora, especialitzada i individualitzada projectors, tablets, robots, pissarres digitals… les mestres estan formades en totes aquestes eines i per tant les usen de manera natural.

Volem potenciar el desenvolupament d’habilitats i competències dels nostres alumnes a través de la resolució de reptes d’aprenentatge, connectant i donant resposta a les noves demandes del segle XXI, a través de la robòtica.

Aquest sistema d’ensenyament és interdisciplinari per què avarca àrees de diferents assignatures. Representa una manera de motivar l’alumnat, alhora que permet treballar de manera pràctica molts conceptes que sovint s’impartien de manera teòrica.

El treball per projectes ajuda als infants a aprendre a aprendre, els motiva a descobrir i, el més important, afavoreix un aprenentatge significatiu.

El treball per projectes són tasques complexes que impliquen els alumnes en activitats de disseny, resolució de problemes, investigació i presa de decisions. Donen als alumnes l’oportunitat de treballar d’una manera relativament autònoma durant un període de temps ampli, i culmina en una presentació del treball a la resta del grup classe.

A partir de la pròpia experiència i l’expressió d’allò après. Es porta a terme una metodologia creativa on els nens/es, aprenen a observar, manipular, descobrir, crear i experimentar amb elements quotidians. Aquest treball manipulatiu es complementa amb el llenguatge.

L’educació en valors té molt a veure amb la qualitat de l’ensenyament. Per això, l’educació en hàbits i valors és una senya d’identitat de la nostra escola.

Com a educadors tenim el deure i la responsabilitat de pensar quins valors estem transmetent, reflexionar-hi, i decidir si són els que volem transmetre. L’educació en valors és un repte compartit que ens ha d’implicar a tots.

Treballem a través de l’1×1, adaptant-nos a la situació de cada alumne potenciant-lo al màxim de manera que pugui treure el millor de si mateix i així pugui utilitzar de manera efectiva els coneixements, habilitats i actituds apresos en els diversos contextos en què es pugui trobar.

Per aconseguir-ho, és fonamental la bona coordinació establerta entre cicles i amb l’Educació Infantil, els suports individualitzats i la continuació de la Primària, amb el Centre d’Estudis Roca.

A l’Escola Joan Roca Guipúscoa estem en constant renovació per tal d’adaptar les aules i els espais del centre a les etapes i necessitats dels nostres alumnes, sempre amb la vista posada en les noves tecnologies aplicades a l’educació.

La nostra escola en vídeos

Preinscripció Ed. Infantil i Primària – Curs 2020-2021

Calendari

 • Presentació de sol·licituds en suport informàtic: del 13 al 22 de maig
 • Presentació de sol·licituds amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig
 • Publicació de les llistes amb el barem provisional: 29 de maig
 • Reclamacions al barem: del 2 al 5 de juny
 • Sorteig pel desempat: 9 de juny
 • Llistes amb barem: 9 de juny
 • Publicació llistes ordenades definitives: 11 de juny
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 7 de juliol
 • Matrícula: 13 a 17 de juliol

 

Procediment

És molt important emplenar una única sol·licitud i presentar-la en el centre demanat en primera opció. Codi Centre: 08044791

1A. Per internet podeu fer la sol·licitud telemàtica: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1

Seleccioneu PAS 1 – “Per internet “ i després “sol·licitud amb suport informàtic”

1B. En paper, descarregueu aquesta sol·licitud que haureu a d’emplenar

2. Seguir les instruccions de l’aplicatiu. Es generarà un resguard.

3. Enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, A PARTIR DEL 13 de MAIG, al correu secretaria@escola-joanroca-guipuscoa.com

4. La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta. El centre respondrà a aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud perquè el sol·licitant en tingui constància.

5. Únicament per a aquelles persones que no puguin fer ús de l’eina telemàtica, es podrà fer de forma presencial del 19 al 22 de maig, concertant una cita prèvia per a l’accés al centre, a través d’aquesta aplicació de cita prèvia. Les famílies que hagin de venir al Centre de forma presencial per fer la preinscipció cal que portin tota la documentació necessària per realitzar-la. L’imprès de la preinscripció el trobareu en aquest enllaç: http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/preinscripcio/obligatoris/A42.pdf

 

Documentació necessària

En les sol·licituds telemàtiques, tota la documentació s’haurà d’escanejar, o, en últim cas, fotografiar, amb la màxima definició.

 1. DNI de la persona sol·licitant (mare, pare o tutor).
 2. DNI de l’alumne, en cas que en disposi.
 3. Llibre de família, pàgina dels pares i de l’alumne a preinscriure.
 4. Tarja sanitària individual de l’alumne.

Qualsevol altra documentació per acreditar els criteris de barem.

Criteris de barem

Criteris generals a l’efecte de barem

1. Germans escolaritzats al centre. 40 punts
Ho verifica el centre, no cal aportar documentació.

2. Proximitat del domicili o del lloc de treball.

2.1. Proximitat del domicili. ___ punts
Quan el domicili habitual es troba en l’àrea d’influència del centre: 30 punts. Quan, a instàncies del sol·licitant es pren en consideració la direcció del lloc de treball del pare, la mare, el tutor/a o el guardador/a de fet, i aquest està dins de l’àrea d’influència del centre: 20 punts. En el cas de Barcelona ciutat, quan el domicili habitual es trobi en el mateix districte municipal que el centre sol·licitat en primer lloc però no en la seva àrea d’influència, si escau: 15 punts. Quan el domicili habitual està en el mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts Encara que es doni més d’un supòsit, no es pot acumular més d’una puntuació pel criteri de proximitat.

2.2. Proximitat del lloc de treball. 20 punts
Acreditar amb el contracte de treball o certificat emès per l’empresa.

3. Beneficiaris de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania. 10 punts

4. Discapacitat de l’alumne/a, del pare, mare o germans. 10 punts

Presentar la targeta acreditativa de la discapacitat, igual o superior a 33%.

Criteris complementaris a l’efecte de barem

1. Família nombrosa o monoparental. 15 punts
Presentar el carnet vigent.

Recomanacions

En cas de sol·licituds presencials, cal tenir en compte:

1. Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).
2. Portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa.
3. Convé portar el propi bolígraf.
4. Portar mascareta i guants.
5. No han de venir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Més informació sobre el procés de preinscripció a la web del departament a l’apartat de preinscripció del web “Estudiar a Catalunya”.
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris

Contacta amb l’Escola Joan Roca Guipúscoa

Rambla de Guipúscoa, 19
secretaria@escola-joanroca-guipuscoa.com
Telf. 933072066

Com arribar

+ Metro:
L2 Bac de Roda
L1 Clot

+ Autobús:
V27
33
H10

+ Tren:
Estació Clot-Aragó