Etapes Educatives de les Escoles Joan Roca

A les escoles Joan Roca busquem l’estratègia òptima per a que els aprenentatges arribin a cada alumne, en un clima de confiança, seguretat i reforç positiu per tal que aconsegueixin l’èxit educatiu i que puguin fer realitat els seus somnis.

Les Escoles Joan Roca Guipúscoa i Joan Roca Meridiana pertanyen al Grup Escolar Roca i disposen de les etapes educatives de 2n Cicle d’Educació Infantil i Educació Primària

Educació Infantil

El cicle d’Educació Infantil esdevé un espai propici i òptim pel desenvolupament complet de l’infant. El nostre compromís diari el conformen activitats i oportunitats dissenyades per potenciar les capacitats i talents de l’infant a tots els màxims nivells i en un clima de confiança i seguretat.

Educació Primària

A l’etapa d’Educació Primària continuem avançant amb l’ambició de transmetre una bona formació humanística, el gust pel coneixement i l’interès per la ciència amb la finalitat que els nostres alumnes adquireixin les eines i recursos tant acadèmics com humanístics necessaris per desenvolupar-se amb èxit, autonomia i criteri en el món en el qual vivim.

Serveis Escolars Específics

Els serveis escolars específics volen donar resposta a les necessitats d’organització de l’escola i de les famílies que confien la formació dels seus fills a les nostres escoles i també posen a l’abast dels alumnes fons de documentació pedagògica, recursos i materials didàctics, i els ofereixen assessorament, millores curriculars i orientació. Els serveis educatius atenen tots els alumnes del Centre.

El Consell Escolar aprova els serveis escolars i les quotes que se’n deriven i, un cop aprovats, es comuniquen al Departament d’Ensenyament. El finançament dels serveis escolars no entra dins del concert i el seu finançament correspon a les famílies.

Activitats Complementàries

Les activitats complementàries tenen com a finalitat el perfeccionament i l’ampliació de la formació de l’alumnat, de manera que es completa el procés de formació integral dels alumnes mitjançant el desenvolupament de determinats aspectes del projecte educatiu. Formen part de la singularitat de l’escola i aporta un complement formatiu.

A les escoles Joan Roca és realitzen 5 hores complementàries en tots els cursos d’Educació Infantil, des de P3 fins a P5 i d’Educació Primària, de 1r a 6è. Les activitats complementàries les aprova el Consell Escolar i són presentades al Departament d’Ensenyament per a la seva aprovació.

Metodologia de les Escoles Joan Roca

Acció Tutorial

La tutoria és un element clau de l’èxit educatiu de l’alumnat. Per això, el seguiment de l’alumnat en el seu rendiment i la seva formació personal és molt important per a nosaltres.

La tutoria guia, estimula i acompanya a l’alumne en el seu aprenentatge. Les nostres escoles impliquen a tots els membres de la comunitat educativa: és responsabilitat del conjunt del professorat, famílies i personal d’administració i serveis, tots eduquem.

Atenció a la diversitat

L’atenció a la diversitat de l’alumnat, es tradueix en la personalització de l’educació, consisteix a atendre les diferents capacitats, interessos i ritmes d’aprenentatge.

La tutora del grup és una peça clau en l’atenció individualitzada a l’alumnat. Entre les seves funcions està:

 • Guiar, estimular i acompanyar a l’alumne en el seu procés d’aprenentatge.
 • Coordinar, a aquests efectes, tot el professorat que incideix en un mateix alumne o alumna.

Amb l’objectiu de maximitzar l’aprenentatge de l’alumnat, les mestres de suport elaboren una programació del suport a les aules des de la flexibilitat, que es concreta en els següents aspectes:

 • Suport a l’aula ordinària per facilitar i potenciar el treball multinivell.
 • Treball en grup reduït i individualitzat.
 • Preparació de materials i activitats adaptades.
 • Elaboració dels plans individualitzats.
 • Desdoblaments i tallers.

Educació en hàbits i valors

La nostra tasca consisteix a ajudar els nostres infants a trobar i construir els valors que guiïn la seva vida, aquells que es realitzen en el viure quotidià.

L’educació en valors té molt a veure amb la qualitat de l’ensenyament. Per això, l’educació en hàbits i valors és una senya d’identitat de la nostra escola.

Com a educadors tenim el deure i la responsabilitat de pensar quins valors estem transmetent, reflexionar-hi i decidir si són els que volem transmetre. L’educació en valors és un repte compartit que ens ha d’implicar a tots.

Els objectius que ens plantegem, i que formen part del nostre ideari, tenen a veure en educar el nostre alumnat en:

 • La seva autonomia
 • La seva capacitat d’esforç
 • La seva responsabilitat
 • La seva capacitat de diàleg i de reflexió
 • L’acceptació pròpia i dels altres

Amb la finalitat de construir principis i normes, que actuïn sobre el seu coneixement i la seva conducta, per a arribar a la seva maduració i creixement personal.

El respecte, la humilitat, la responsabilitat, la paciència, l’amistat, l’ordre, la generositat, la sinceritat, l’esforç, la tolerància… Són exemples de valors que els infants des de ben petits han d’adquirir com a propis.

Contacta amb les Escoles Joan Roca