Metodologia de les Escoles Joan Roca

Acció Tutorial

La tutoria és un element clau de l’èxit educatiu de l’alumnat. Per això, el seguiment de l’alumnat en el seu rendiment i la seva formació personal és molt important per a nosaltres.

La tutoria guia, estimula i acompanya a l’alumne en el seu aprenentatge. Les nostres escoles impliquen a tots els membres de la comunitat educativa: és responsabilitat del conjunt del professorat, famílies i personal d’administració i serveis, tots eduquem.

Atenció a la diversitat

L’atenció a la diversitat de l’alumnat es tradueix en la personalització de l’educació i consisteix a atendre les diferents capacitats, interessos i ritmes d’aprenentatge.

La tutora del grup és una peça clau en l’atenció individualitzada a l’alumnat. Entre les seves funcions està:

 • Guiar, estimular i acompanyar l’alumne en el seu procés d’aprenentatge.
 • Coordinar, a aquests efectes, tot el professorat que incideix en un mateix alumne o alumna.

Amb l’objectiu de maximitzar l’aprenentatge de l’alumnat, les mestres de suport elaboren una programació del suport a les aules des de la flexibilitat, que es concreta en els següents aspectes:

 • Suport a l’aula ordinària per facilitar i potenciar el treball multinivell.
 • Treball en grup reduït i individualitzat.
 • Preparació de materials i activitats adaptades.
 • Elaboració dels plans individualitzats.
 • Desdoblaments i tallers.

Educació en hàbits i valors

La nostra tasca consisteix a ajudar els nostres infants a trobar i construir els valors que guiïn la seva vida, aquells que es realitzen en el viure quotidià.

L’educació en valors té molt a veure amb la qualitat de l’ensenyament. Per això, l’educació en hàbits i valors és una senya d’identitat de la nostra escola.

Com a educadors tenim el deure i la responsabilitat de pensar quins valors estem transmetent, reflexionar-hi i decidir si són els que volem transmetre. L’educació en valors és un repte compartit que ens ha d’implicar a tots.

Els objectius que ens plantegem, i que formen part del nostre ideari, tenen a veure en educar el nostre alumnat en:

 • La seva autonomia
 • La seva capacitat d’esforç
 • La seva responsabilitat
 • La seva capacitat de diàleg i de reflexió
 • L’acceptació pròpia i dels altres

Amb la finalitat de construir principis i normes, que actuïn sobre el seu coneixement i la seva conducta, per a arribar a la seva maduració i creixement personal.

El respecte, la humilitat, la responsabilitat, la paciència, l’amistat, l’ordre, la generositat, la sinceritat, l’esforç, la tolerància… Són exemples de valors que els infants des de ben petits han d’adquirir com a propis.