Coneix l'Escola
Joan Roca - Guipúscoa
VEURE VÍDEO

La prevenció, detecció i intervenció de dificultats en l’àmbit de la parla, el llenguatge o la comunicació, així com en l’aprenentatge de la lecto-escriptura, són claus pel futur desenvolupament del nen/a. Per a aquest motiu, a l’Escola Joan Roca Guipúscoa disposem del servei de Logopeda a les instal·lacions del centre.

Una sortida ben organitzada i dins del marc dels aprenentatges que es duen a terme a l’aula és molt enriquidora pels alumnes i els permet conèixer en rigorós directe allò que estan aprenent. A més, fomenta la cohesió del grup classe, la relació entre companys/es i el treball en equip.

Per altra banda, a l’Escola Joan Roca Guipúscoa també organitzem activitats i festes en diferents èpoques de l’any com la Castanyada, el Nadal, Carnestoltes, fi de curs, etc. que donen identitat al centre i fa que els alumnes se sentin dins d’una gran família.

Els agrupaments flexibles és una estratègia curricular i organitzativa que té com a objectiu principal atendre els diferents ritmes d’aprenentatge de l’alumnat amb la finalitat d’afavorir tant els seus interessos com el seu aprenentatge.

Al llarg de la setmana tots els grups de l’Escola Joan Roca Guipúscoa gaudeixen d’algunes sessions amb el grup-classe desdoblat.

El professorat compta amb grups reduïts als quals pot dedicar una atenció més individualitzada, incidint en aquells continguts que més costen de treballar amb la classe sencera.

Aquesta organització permet fer un treball més manipulatiu i portar a terme activitats vinculades a les àrees instrumentals que afavoreixen el desenvolupament de les competències bàsiques.

L’aula d’acollida és un mètode educatiu per a donar resposta a les exigències de l’alumnat nouvingut que:

  • facilita l’atenció personalitzada i adequada per a aquests alumnes
  • garanteix l’adquisició d’una competència lingüística per part de l’alumnat
  • ofereix un currículum adaptat per tal que aquest es vagi integrant a les aules ordinàries
  • vetlla, també, per les seves necessitats emocionals i personals

Les aules de l’Escola Joan Roca Guipúscoa disposen de mobiliari versàtil, que es pot plegar i moure sense esforç per a adaptar l’espai a les necessitats de les classes i les activitats que s’hi realitzen.

A més, disposem de pissares electròniques, ordinadors portàtils i tablets que es poden fer servir a qualsevol aula. D’aquesta manera, podem fer servir les noves tecnologies en qualsevol moment sense necessitat de desplaçar-nos a una altra aula.

A les instal·lacions de l’Escola Joan Roca Guipúscoa disposem d’una aula de música amb diversos instruments i una aula d’informàtica equipada amb ordinadors de sobretaula per a realitzar projectes i activitats relacionades amb la cerca d’informació a la xarxa, aprendre a fer servir els programes d’edició de text, i molt més.

El projecte d’Hort Urbà a l’Escola Joan Roca Guipúscoa pretén:

  • formar ciutadans que respectin les normes en una visió de futur
  • proposar experiències de contacte entre la societat i la natura
  • preparar als infants per a una participació activa en el projecte
  • transmetre informació i coneixement respecte a l’entorn natural

Els infants aprenen quins són els elements bàsics per organitzar un hort: clima, llum, vent, aigua i terra així com els canvis i desequilibris que es poden produïr.

Metodologia Educativa a l’Escola Joan Roca Guipúscoa

Fons-blanc_Background_soft

Educació Infantil

1. Adaptació P3
● Per tal que els alumnes es puguin adaptar a la nova escola, duem a terme 2 dies
d’adaptació previs a la data oficial d’inici de curs. Oferim a les famílies venir en dos
grups i franges horàries separades: de 9h a 11h i d’11h a 13h.

2. Bon dia (rotllana)
● Cançó del “Bon dia” de la Damaris.
● Passem llista: ens diem bon dia i comprovem quins nens i nens han vingut a l’escola i
quins s’han quedat a casa.

Fons-blanc_Background_soft

Educació Primària

Arts and Crafts

Rúbriques

Portafolis

“Clip–Clap – English for kids” és un mètode global basat en la motivació de l’alumne estimulant-lo a través del joc, de les cançons i de històries, creant situacions en anglès, en les quals l’alumne podrà desenvolupar al màxim les seves habilitats lingüístiques per poder comunicar-se en aquest idioma amb normalitat i adquirint el màxim de vocabulari.

Aquestes històries creen unes classes dinàmiques, participatives i motivadores, adequades a cada edat i amb les que es garanteix l’aprenentatge global de l’anglès.

Es treballa amb material divers (flashcards, wordcards, backgrounds, titelles, pissarres digitals), … i les sessions són diàries.

El pla lector de l’escola comença a P3, on els nens es familiaritzen amb paraules properes als seu entorn, com el propi nom i els noms dels companys, etiquetes posades a la classe, jocs de vocabulari…

A més a més, també contem amb un pla lector propi de l’escola, dissenyat per l’equip de mestres, de lectura sistematitzada, on els nens treballen a l’aula cada dia una pàgina del llibre amb la mestra.

És a dir, treballem la lectura amb diferents metodologies: globalitzada i analítica, i els combinem per afavorir l’aprenentatge del procés lector i la diversitat dels alumnes.

Un projecte didàctic i pedagògic (de 3 a 12 anys) basat en les intel·ligències múltiples que permet treballar les matemàtiques de manera útil i pràctica i que ofereix al professorat múltiples metodologies i recursos perquè els alumnes estiguin motivats.

Treballa tots els conceptes matemàtics des de ben petits per tal d’aprofitar la capacitat d’aprenentatge dels nens/es i l’adaptabilitat del seu cervell. L’objectiu és que siguin capaços d’analitzar i solucionar situacions matemàtiques en un context pràctic atenent la particularitat de cada infant.

El treball cooperatiu esdevé una de les eines del treball en equip que ens ajuda a reflexionar, a interaccionar, a establir relacions socials positives, a treballar les emocions, l’empatia i el respecte. Fa sentir l’alumnat responsable davant de la feina i el fa créixer tant a nivell emocional com acadèmic.

Les nostres aules són tecnològiques i ens permeten treballar en tots els àmbits de manera motivadora, especialitzada i individualitzada projectors, tablets, robots, pissarres digitals… les mestres estan formades en totes aquestes eines i per tant les usen de manera natural.

Volem potenciar el desenvolupament d’habilitats i competències dels nostres alumnes a través de la resolució de reptes d’aprenentatge, connectant i donant resposta a les noves demandes del segle XXI, a través de la robòtica.

Aquest sistema d’ensenyament és interdisciplinari per què avarca àrees de diferents assignatures. Representa una manera de motivar l’alumnat, alhora que permet treballar de manera pràctica molts conceptes que sovint s’impartien de manera teòrica.

El treball per projectes ajuda als infants a aprendre a aprendre, els motiva a descobrir i, el més important, afavoreix un aprenentatge significatiu.

El treball per projectes són tasques complexes que impliquen els alumnes en activitats de disseny, resolució de problemes, investigació i presa de decisions. Donen als alumnes l’oportunitat de treballar d’una manera relativament autònoma durant un període de temps ampli, i culmina en una presentació del treball a la resta del grup classe.

A partir de la pròpia experiència i l’expressió d’allò après. Es porta a terme una metodologia creativa on els nens/es, aprenen a observar, manipular, descobrir, crear i experimentar amb elements quotidians. Aquest treball manipulatiu es complementa amb el llenguatge.

L’educació en valors té molt a veure amb la qualitat de l’ensenyament. Per això, l’educació en hàbits i valors és una senya d’identitat de la nostra escola.

Com a educadors tenim el deure i la responsabilitat de pensar quins valors estem transmetent, reflexionar-hi, i decidir si són els que volem transmetre. L’educació en valors és un repte compartit que ens ha d’implicar a tots.

Treballem a través de l’1×1, adaptant-nos a la situació de cada alumne potenciant-lo al màxim de manera que pugui treure el millor de si mateix i així pugui utilitzar de manera efectiva els coneixements, habilitats i actituds apresos en els diversos contextos en què es pugui trobar.

Per aconseguir-ho, és fonamental la bona coordinació establerta entre cicles i amb l’Educació Infantil, els suports individualitzats i la continuació de la Primària, amb el Centre d’Estudis Roca.

Activitats complementàries a l’Escola Joan Roca Guipúscoa

Serveis a l’Escola Joan Roca Guipúscoa

Departament d'Orientació i Logopeda

Disposem d’un Departament d’Orientació format per psicòloga i logopedapròpies de l’escola i diverses mestres de suport pedagògic.

A més de portar seguiment de la tasca vers l’atenció a la diversitat de l’alumnat, aquest Departament coordina el Projecte d’Acció Tutorial, que fa coherents totes les accions dels tutors i professors, que realitzen un ensenyament personalitzat, respectant els diferents ritmes de maduració i estils d’aprenentatge, i afavorint la comunicació entre l’escola i la família.

Servei de Menjador

Oferim un servei de menjador de catering diari per tots els alumnes confiant l’excel.lència dels productes a una empresa de més de 20 anys d’experiència escolar. Un servei atès per personal especialitzat que ofereix als alumnes hàbits alimentaris, de funcionament i d’higiene personal.

Els menús són elaborats per especialistes, adequats a l’edat i a les necessitats dels alumnes, sempre tenint en compte les al·lèrgies o intoleràncies alimentàries i dietes puntuals.

Extraescolars

Les activitats extraescolars es realitzen fora de l’horari escolar i tenen com a finalitat millorar l’educació dels seus fills/es. Volem destacar com a objectius més importants de les activitats extraescolars els de millorar el coneixement d’una àrea educativafomentar els valors, promoure un seguit d’habilitatsaugmentar la participació dels alumnes en la vida escolar i millorar la convivència entre els companys.

Acollida i Permanències

Oferim un servei de d’acollida al matí de 7’30 a 9h per a totes aquelles famílies que ho necessitin i de permanències per la tarda de 17h a 18:30h. El funcionament i gestió d’aquest servei  escolar és responsabilitat del Coordinador d’Activitats i Serveis. En aquesta franja horària els alumnes estan sota supervisió de l’equip d’educadores de l’Escola.

Fundació Educare Instruendo

Es l’encarregada de l’atorgament d‘ajuts i beques, ajuda en la formació del professorat, l’Escola de mares i pares, l’intercanvi d’alumnes que realitzen les pràctiques a l’estranger i fomenta la participació en jornades educatives a tots els centres del Grup Escolar Roca.

Plataforma Educativa

Disposem d’una Plataforma Educativa que abraça tots els camps de l’escola, secretaria, administració, control d’alumnat, assistència a classe, programacions, butlletins de notes, sessions privades per pares, alumnes i professors… per això cada professor disposa d’un portàtil a l’aula.

Casals i Campus

Disposem de Servei de Casal i Esplai per tal d’oferir a les famílies la possibilitat de deixar a l’escola els seus fills i filles en dies de lliure disposició de l’escola, dies festius de NadalSetmana Santa, vacances d’estiu,…

L’equip de mestres de l’Escola organitza les activitats sota la supervisió del Coordinador d’Activitats i Serveis.

AMPA i Escola de Pares

Aquest Departament proposa a les famílies conferències de caire educatiu dins el marc de l’Escola de Pares, amb l’assistència de ponents de prestigi, com Eduard Estivill, Elsa Punset, etc.

Instal·lacions i equipaments de l’Escola Joan Roca Guipúscoa

A l’Escola Joan Roca Guipúscoa estem en constant renovació per tal d’adaptar les aules i els espais del centre a les etapes i necessitats dels nostres alumnes, sempre amb la vista posada en les noves tecnologies aplicades a l’educació.

Pati

A l’Escola Joan Roca Guipúscoa estem en constant renovació per tal d’adaptar les aules i els espais del centre a les etapes i necessitats dels nostres alumnes, sempre amb la vista posada en les noves tecnologies aplicades a l’educació.

Recorregut 360

Pati

Instal.lacions esportives

Menjador

I3

P5

P5

Contacta amb l’Escola Joan Roca Guipúscoa

Rambla de Guipúscoa, 19
secretaria@escola-joanroca-guipuscoa.com
Telf. 933072066

Com arribar

+ Metro:
L2 Bach de Roda
L1 Clot

+ Autobús:
Línia V27 bus-Pg.Marítim/Canyelles
Línia 33 bus-Zona Universitària/Verneda
Línia H10 bus-Pl.Sants/Olímpic de Badalona

+ Tren:
Estació Clot-Aragó