Grup Escolar Roca - Meridiana

Al Grup Escolar Roca – Meridiana apliquem estratègies provades perquè els aprenentatges arribin a cada alumne en un clima de confiança, seguretat i reforç positiu per tal que aconsegueixin l’èxit educatiu i puguin fer realitat els seus somnis.

La nostra metodologia de treball ens permet contribuir al desenvolupament integral i harmònic dels infants en totes les seves dimensions des de l’Escola Bressol.

Amb l’alumne com a protagonista, a l’Escola valorem la importància del benestar per un bon aprenentatge i el nostre Equip Educatiu acompanya i acull els infants en la gestió de les emocions per tal que això també sigui possible.

Partim d’aprenentatges significatius i de l’estimulació dels sentits per l’aprofitament ple de tot el potencial de l’infant oferint una àmplia gamma d’experiències que constitueixen una base ferma per als aprenentatges futurs.

Donem importància a totes aquelles activitats experimentals i manipulatives, que són motivadores i essencials i permeten el desenvolupament de la lògica i la creativitat a partir de la resolució de reptes. A més, afavorim l’aprenentatge entre iguals utilitzant diferents tipus d’agrupacions.

A l’Escola també donem una especial importància al desenvolupament complert de totes les àrees i valorem les especialitats com la Música, la Psicomotricitat i la Llengua Anglesa amb un mètode totalment integral. Totes aquestes matèries són impartides per mestres titulats especialitzats.

Les Escoles Joan Roca Guipúscoa (des del 2n Cicle d’Educació Infantil fins 6è de primària) i Joan Roca Meridiana (des del 1r Cicle D’Educació Infantil fins 6è de primària) pertanyen al Grup Escolar Roca.

Afavorim el desenvolupament del llenguatge i el raonament amb presentacions i converses grupals i amb el programa de Pla Lector i de Comprensió.

A l’etapa d’Educació Infantil també treballem diàriament l’activitat de la puzlestona, on els jocs manipulatius com encaixos, puzles i construccions afavoreixen el desenvolupament de la lògica i la noció espacial dels infants.

A més, comptem amb el treball dels valors afavorint una bona convivència i establint bases de respecte i estima des de ben petits.

La nostra proposta educativa es basa en afavorir el desenvolupament harmònic de l’infant, atenent les seves necessitats bàsiques i fomentant:

 • El procés d’autonomia i socialització de l’infant per ajudar-lo a relacionar-se adequadament amb els altres.
 • El desenvolupament de les seves capacitats de coneixement, tot facilitant l’adquisició d’instruments d’aprenentatge competents i sòlids.
 • Potenciant les activitats experimentals i la familiarització amb les noves tecnologies (només en l’àmbit educatiu i adequades a l’edat), perquè les vivències més manipulatives permeten als infants interioritzar els coneixements amb més facilitat i de forma més engrescadora.

Tour 360º - Instal·lacions

Últimes notícies de les Escoles Joan Roca - Meridiana

METODOLOGIA

Treball d'hàbits

El treball dels hàbits és un dels pilars bàsics en aquesta etapa. L’adquisició dels hàbits forma part del desenvolupament dels infants i és imprescindible per realitzar un creixement social i personal adequat. Així com també ho són els límits.

Tenint en compte els grans beneficis de la natació, l’Escola Bressol ofereix aquesta activitat a partir d’un any dins de l’horari escolar.

A l’Escola Bressol es realitzen nombroses sortides culturals relacionades amb la programació anual d’aula. També celebrem les festes tradicionals i organitzem activitats on els alumnes interactuen amb alumnes d’altres cicles de l´Escola, tot potenciant la convivència i la germanor.

L’Escola Bressol és un espai privilegiat d’intercanvis afectius, construcció d’aptituds i actituds, vivències i sensibilitats mitjançant l’afecte com a components fonamentals, on el joc simbòlic continua sent bàsic com a eina per desenvolupar la imaginació i representar la realitat més propera. Ens ajuda a potenciar la relació entre companys, fomentar l’autonomia personal i treballar l’adquisició de nou vocabulari.

Tasca diària

Els 6 pilars de la nostra tasca diària anteriorment citats juntament amb una metodologia coherent, dinàmica i global permeten l’assoliment de les competències bàsiques a l’Educació Primària.

Per dur a terme els aprenentatges, prioritzem:

 • La motivació com a factor imprescindible per introduir qualsevol aprenentatge.
 • La significativitat dels continguts que oferim.
 • La funcionalitat vers el món que els envolta.
 • La participació activa en els seus aprenentatges. S’han de plantejar dubtes i han de comparar, associar, argumentar…
 • La interacció amb els companys i els adults.
 • La globalització per connectar i relacionar tots els aprenentatges.

A partir de P3

Aquest Cicle esdevé un espai propici pel desenvolupament complert de l’infant a tots els nivells: emocional, afectiu, físic, motor, social i cognitiu.

El nostre dia a dia el conformen activitats dissenyades per potenciar les capacitats de l’infant a tots aquests nivells en un clima de confiança i seguretat. A més, comptem amb programes propis específics com el Pla Lector i de Comprensió (PLC) i el desenvolupament de les intel·ligències múltiples amb l’Estimulació Primerenca.

Desenvolupem la nostra tasca educativa basant-nos en els principis de la Teoria de les Intel·ligències Múltiples de Howard Gardner i per tal que cada alumne desenvolupi al màxim les seves capacitats. Per això també donem molta importància al treball 1×1 amb cada un dels nostres alumnes.

Per tal d’aprofundir en el treball de les diferents intel·ligències i tenint en compte també la importància de l’Estimulació Primerenca, es duen a terme un seguit d’activitats específiques.

L’Escola ha dissenyat una metodologia pròpia de la que destaquen, entre altres, el Pla Lector i de Comprensió (PLC), l’Atelier de l’artista i els Nuclis de Descoberta.

A més disposem d’un ampli ventall de recursos tecnològics utilitzats diàriament a l’aula com són les tablets amb aplicacions adequades per cada grup d’edat i les pissarres digitals amb activitats elaborades per les pròpies mestres. Totes les aules estan equipades amb aquests recursos per poder-ne fer un ús integrat plenament en el dia a dia. També hem incorporat robots a les aules per tal d’estimular capacitats com la orientació espacial i la lògica amb l’ajuda de les darreres innovacions educatives.

A tota l’ Escola disposem de la Plataforma interactiva. Aquesta plataforma ens permet fer arribar la informació curricular i pedagògica a tota la Comunitat Educativa (famílies, alumnes, professorat…) a partir d’articles infomatius, àlbums de fotografies, recomanacions dels mestres específiques etc.

Les xarxes socials també hi són presents, Instagrams, Facebooks, Twitter… obrint l’escola i la nostra tasca al món.

El Pla Tac de la nostra escola ens permet valorar la realitat multilingüe i multicultural de la nostra societat com a font de riquesa personal i col·lectiva i ens ajuda a utilitzar amb autonomia tots els mitjans al nostre abans per obtenir informació i comunicar-nos.

Basem l’aprenentatge dels alumnes en la teoria de les intel·ligències múltiples, en el programa de l’estimulació primerenca (en els cursos més baixos), en el treball en valors i en el Pla Lector i de Comprensió (PLC)

Avancem amb l’ideal de transmetre una bona formació humanística, gust pel coneixement i interès per la ciència amb l’objectiu d’educar per viure i conviure en el nostre món actual.

Importància de les llengües estrangeres en l’Educació Primària

Amb un mètode concret basat en històries properes, senzilles i significatives pels alumnes i aprofitant els diàlegs dels personatges protagonistes  inicien un l’aprenentatge de la lecto- escriptura a més del de comprensió i expressió oral en aquesta llengua.

La metodologia és molt dinàmica i els jocs, les cançons i la representació de les històries permeten la participació dels alumnes de manera constant i utilitzar la llengua anglesa com a mitjà de comunicació.

Es segueix utilitzant material variat com les flashcards, wordcards, backgrounds, titelles, màscares, còmics, CD, pissarres digitals, pel·lícules en anglès, … i les sessions són diàries.

 

A l’escola Joan Roca Meridiana comptem amb un programa d’aprenentatge de l’anglès que comença a l’Escola Bressol fins al Cicle Superior de Primària. (Explicat en cada etapa o cicle)

Al Cicle Mitjà i al Cicle Superior de Primària els continguts es van ampliant de manera que es posa més èmfasi en la part gramatical de la llengua sense deixar de banda el vocabulari i l’expressió oral, per tal de formar alumnes competents en tots els aspectes comunicatius. Disposem de tres hores i mitja d’aprenentatge d’anglès al Cicle Mitjà i quatre hores i mitja setmanals al Cicle Superior.

El nostre objectiu és que al final de l’Educació Primària, els alumnes hagin pogut adquirir una competència oral i escrita en llengua anglesa i puguin utilitzar-la per comprendre, parlar, conversar, llegir i escriure de manera competent i entenedora.

Per aconseguir-ho, hem introduït a l’escola l’ensenyament de matèries no troncals en llengua anglesa (Arts and Crafts i Science). Els recursos interactius (DVDs, CD-ROM, CDs musicals, Pissarra Digital) són d’ús freqüent a l’aula i complementen l’aprenentatge dels alumnes. Cal tenir present que l’aprenentatge d’una llengua no té sentit si no es fa servir com a mitjà de comunicació entre persones, és per aquest motiu que és tan important la participació de l’alumne a les diferents sessions per mitjà d’activitats relacionades amb el seu món proper. D’aquesta manera veuen l’anglès com a un mitjà de comunicació real i útil.

 

Es planteja com a un complement de les sessions de coneixement del medi on la llengua utilitzada per algún tema és l’anglès per 3r, 4rt, 5è i  6è. Els alumnes tenen la oportunitat d’experimentar en anglés alguns aprenentatges que han treballat prèviament a l’aula, per mitjà d’experiències enriquidores que els permeten consolidar els conceptes, treballar en grup, comunicar-se i extreure conclusions rellevants sobre cada projecte reforçant la llengua anglesa.

L’ús de la llengua estrangera els permet millorar el vocabulari i posar en pràctica tots els coneixements adquirits a les sessions d’anglès, ja que la llengua estrangera és el vehicle de comunicació entre alumnes i amb la mestra. La major part de les sessions es fan de manera pràctica on l’alumne és el protagonista i, ell mateix, construeix el seu propi coneixement.

L’assignatura “d’Atelier and Creative Crafts” es planteja des del punt de vista de la creativitat de l’alumne i de la manipulació de materials molt diversos per tal de treballar tots els punts de vista que l’art ofereix. Els alumnes experimenten, creen, modelen, perfeccionen les diferents tècniques emprades a cada curs i, això els permet expressar les seves idees de forma lliure i creativa. Els alumnes aprenen que no només hi ha una forma vàlida de fer una activitat sinó que cada persona té un potencial diferent que s’expressa mitjançant el seu punt de vista creatiu.

La llengua anglesa és el vehicle de comunicació a l’aula i permet una millora visible de la fluïdesa de l’alumne així com un aprenentatge més ampli de vocabulari i d’estructures comunicatives.

En l’ensenyament i l’aprenentatge de l’educació física en l’etapa de primària volem fonamentar l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats i competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu, que contribueixen al desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida.

Destaquem la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits saludables, regulars i continuades; i el sentir-se bé amb el propi cos que constitueixen principis valuosos de l’acció educativa i contribueixen a la millora de l’autoestima.

A l’etapa de primària treballem la música de diferents maneres i amb uns objectius marcats a cada cicle, sempre donant molta importància a la cançó i a gaudir de la pràctica musical.

A cicle inicial introduïm el llenguatge musical a partir de ritmes, audicions i cançons que ens ajuden a aprendre els conceptes fonamentals d’aquest llenguatge. Quan arribem a cicle mitjà ja estem preparats per començar a aprendre a tocar un instrument orff, on a partir d’aquest i sense oblidar les audicions i cançons, treballem la memòria musical i més conceptes del llenguatge musical. A 4t de Primària participem al projecte Cantània de l’Auditori de Barcelona on treballem a partir de les cançons de la cantata tots aquests conceptes apresos. Un cop arribem a cicle superior aprenem a cuidar i tocar un instrument de vent-fusta, la flauta dolça. L’estudi d’un instrument millora el desenvolupament del cervell i tot el sistema neurològic, ajuda a tenir més autodisciplina i concentració, així com produeix millores en la memòria, en la vista i en l’audició.

L’escola disposa d’una aula de música adaptada a les necessitats que l’assignatura demana, amb un xilòfon per alumne, teclat, projector i un equip de so.

La nostra feina com a docents és aprofitar tots aquests recursos per ajudar als infants a entendre la música, estimar-la i valorar-la. És per això que l’especialista de música entra a les classes des d’escola bressol (0-3 anys) fins a cicle superior.

SERVEIS

Assignatures complementàries

El Projecte Educatiu de l’Escola contempla com a objectiu primordial la formació integral dels nostres alumnes. Per tal d’aconseguir aquesta fita considerem necessari complementar el currículum amb una sèrie d’activitats complementàries on es desenvolupen diferents aspectes de la formació de l’alumne/a.

Infantil i Primària

Aquest Departament és un servei que l’Escola ofereix per tal d’optimitzar el desenvolupament de l’alumnat, atenent la seva diversitat, i dotant d’eines, recursos i estratègies als mestres i a les famílies.

Té com a objectius principals:

 • Orientar i estimular l’acció educativa de pares, mares i mestres.
 • Aportar i suggerir noves estratègies, metodologies i tècniques de treball en la pràctica docent diària.
 • Realitzar un seguiment exhaustiu de l’evolució dels alumnes respecte a la maduració personal i l’adquisició d’aprenentatges.
 • Organitzar l’Escola de Pares, un espai d’escolta i de diàleg per a compartir experiències i donar als pares eines i estratègies, per a poder acompanyar-los en l’acció educativa.

Qui en forma part?

Els professionals que integren el Departament d’Orientació són: una psicòloga, una logopeda i mestres de suport.

Solucions, criteris i pautes per ajudar millor als nostres fills/es

Per mitjà de conferències, xerrades, diàlegs…, persones expertes, professionals i qualificades ens obriren camins per facilitar-nos l’èxit en el procés de l’educació dels nostres fills/es.

Objectius

 • Donar un espai d’escolta i de diàleg per a compartir experiències i manifestar dubtes.
 • Proporcionar informació, eines i estratègies per poder optimitzar l’educació i la comunicació amb els fills/es.

Per què és important?

El compromís de les famílies és un element clau per a l’èxit educatiu de tot l’alumnat, perquè estudis científics internacionals posen de manifest que és un factor imprescindible per millorar els resultats educatius. Per això, l’Escola Joan Roca creu en  l’Escola de Pares, per fomentar el treball conjunt entre la família i l’Escola.

Guiat pel Departament d’Orientació de l’Escola (psicóloga i Logopeda de l’Escola).

La tutoria és un element CLAU DE L’ÈXIT EDUCATIU DE L’ALUMNAT. Per això, el seguiment de l’alumnat en el seu rendiment i la seva formació personal és molt important per a nosaltres.

La tutoria guia, estimula i acompanya a l’alumne en el seu aprenentatge. Per això a la nostra escola, implica tots els membres de la comunitat educativa: professorat, famílies i personal d’administració i serveis.

L’acció tutorial és responsabilitat del conjunt del professorat que intervé en un mateix grup, en la mesura que l’activitat docent implica, a més del fet d’impartir els continguts propis de la matèria, el seguiment i l’orientació del procés d’aprenentatge i l’adaptació dels ensenyaments a la diversitat de necessitats educatives que presenta l’alumnat.

Tanmateix, la tutora és una peça clau en l’atenció individualitzada, i ha de vetllar especialment per l’assoliment progressiu dels continguts i per la coordinació, a aquests efectes, de tot el professorat que incideix en un mateix alumne o alumna.

Per altra banda, l’acció compartida entre l’escola i la família és un factor imprescindible per millorar els resultats educatius. I les tutores són el vincle entre el l’Escola i les famílies. La seva tasca es informar-les, orientar-les, assessorar-les i, sobretot, generar-hi expectatives d’èxit educatiu.

 

L’atenció a la diversitat de l’alumnat es tradueix en la personalització de l’educació.

L’atenció a la diversitat de necessitats educatives dels alumnes, pel que fa a l’atenció de les diferents capacitats, interessos i ritmes d’aprenentatge, és un treball conjunt de tot el professorat que intervé en un mateix grup, perquè entenem que l’activitat docent implica, a més del fet d’impartir els continguts propis de la matèria, el seguiment del procés d’aprenentatge i l’adaptació dels ensenyaments a la diversitat de necessitats educatives que presenta l’alumnat.

La Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD), és la responsable de dinamitzar les actuacions i mesures, i gestionar els recursos per a atendre la diversitat de l’alumnat, que es reflecteixen en el Pla d’Atenció a la Diversitat (PAD), que és coordinat i supervisat pel departament d’orientació conjuntament amb el Pla de Convivència.

Amb l’objectiu de maximitzar l’aprenentatge de l’alumnat, les mestres de suport elaboren una programació del suport a les aules des de la flexibilitat, i vers al tractament de la diversitat de capacitats, interessos i ritmes d’aprenentatge de l’alumnat, que es concreta en els següents aspectes:

 • Suport a l’aula ordinària per facilitar i potenciar el treball multinivell.
 • Treball en grup reduït o individualitzat, a l’aula de suport, on es treballen les necessitats educatives específiques, utilitzant metodologies adequades per donar una resposta educativa als alumnes amb necessitats educatives especials.
 • Preparació de materials i activitats adaptades en col·laboració amb la resta del professorat.
 • Elaboració dels plans individualitzats, conjuntament amb la tutora, i amb la col·laboració de la resta del professorat.
 • Col·laboració amb la tutora i la resta del professorat, en el seguiment del procés d’aprenentatge i de maduresa, dels alumnes que atén.

L’Escola ofereix un servei de menjador catering diari adaptat a totes les edats i paricularitats alimentàries pels alumnes d’infantil, primària i secundària. Servei atès per personal especialitzat que treballa amb els nens/es els hàbits alimentaris i d’higiene personal.

L’horari de menjador és de 13.00h a 15.00h

Educació Infantil

A partir de l’educació emocional potenciem el desenvolupament dels alumnes, ja que incentiva la seva motivació, predisposa a actituds més positives, millora les seves relacions i obté millors resultats acadèmics. L’objectiu d’aquesta complementària és, aconseguir que els alumnes creixin, en tota la dimensió de la paraula, no només a nivell de coneixements. Generar un clima emocional positiu també influirà de forma decisiva en el seu desenvolupament.

Treballem de forma lúdica, activa i dinàmica per tal que els alumnes se sentin motivats per aprendre i mostrin una actitud positiva vers l’anglès. Cantem cançons, ballem danses, fem jocs, activitats divertides, realitzem manualitats…, tot treballant el vocabulari més específic treballat a l’àrea de llengua anglesa.

L’objectiu d’aquest taller és el de despertar l’interès i les ganes d’aprendre anglès, fent veure als nens i  nenes la utilitat i les possibilitats de l’idioma. Es fomenta el coneixement d’aquesta llengua des de les primeres edats a partir del joc, dels contes, de la música, etc.

El seu objectiu és exercitar les habilitats i desenvolupar les capacitats que són la base de qualsevol aprenentatge (percepció, atenció, memòria, pensament…).

L’objectiu d’aquesta complementària és poder treballar aspectes de robòtica amb l’ajuda d’unes petites abelles anomenades Bee-bots. Els alumnes programen el moviment del robot amb els comandaments, creant una seqüenciació d’ordres per tal que el Bee-bot arribi allà on se li hagi demanat. Aquest tipus d’activitat ajuden a que els nostres alumnes treballin en equip, siguin creatius, fomenta el raonament lògic i estructura el pensament computacional.

Educació Primària

Les competències emocionals s’han de desenvolupar també a l’escola i des de les primeres etapes, ja que una bona gestió emocional té molts efectes positius per a la vida. Així doncs, l’objectiu de l’educació emocional ha de centrar-se en el desenvolupament de la consciència i la regulació emocional, l’autogestió, la intel·ligència interpersonal, les habilitats per a la vida i el benestar.

L’objectiu d’aquesta complementària és fer gaudir els alumnes descobrint la part lúdica de les matemàtiques. Es treballen les habilitats basades en el raonament, lògica i mesura.  Es pretén desenvolupar l’agilitat en el càlcul, la lògica, capacitat d’anàlisi, d’abstracció i deducció  dels nostres alumnes,  aprenent  a raonar a partir de les, mesures  i cossos  que els envolten. Pretenem l’aprenentatge de les matemàtiques des d’un altre ambient, més lúdic i engrescador que permeti agafar gust per la matemàtica. Encabim en aquest tallers el treball dels concursos matemàtics en els que participa l’escola.

Els alumnes a través de les construccions identifiquen el món que els envolta, adquireixen conceptes, i desenvolupen habilitats motrius de manera senzilla. L’objectiu d’aquesta complementària és establir els previs a la Robòtica educativa que faran més endavant. Fer que l’alumne sigui el protagonista del seu aprenentatge fomentant la creativitat i la construcció. El concepte de treball i esforç en equip és fonamental per estructurar una bona base de treball cooperatiu i col·laboratiu, eixos principals en la nova dinàmica d’aprenentatges.

Destaca la relació i utilitat del joc dels escacs en l’àmbit educatiu. És un recurs que potencia el desenvolupament de les estructures cognitives, el raonament i el pensament logicomatemàtic, les habilitats lingüístiques i els hàbits de conducta.

Potenciar la llengua anglesa amb activitats experimentals perquè les vivències més manipulatives permetin a l’infant interioritzar els coneixements de natural science amb més facilitat i de forma més engrescadora. 

Té l’objectiu d’augmentar les destreses d’expressió oral en llengua anglesa. Actualment, saber-se comunicar amb fluïdesa és fonamental per ser competent en llengua, es vol potenciar aquesta habilitat mitjançant jocs, cançons, treball en parelles, role-plays…. Pretenem amb aquest treball potenciar la competència comunicativa en llengua anglesa.

L’objectiu d’aquesta complementària és poder treballar aspectes de robòtica amb l’ajuda dels robots i altres recursos tecnològics. Els alumnes programen el moviment del robot amb els comandaments, creant una seqüenciació d’ordres per tal que el robot arribi allà on se li hagi demanat. Aquest tipus d’activitat ajuden a que els nostres alumnes treballin en equip, siguin creatius, fomenta el raonament lògic i estructura el pensament computacional, potenciant el vocabulari bàsic d’aquesta activitat en llengua anglesa.

Donar unes bases elementals perquè prenguin un primer contacte amb la llengua i siguin capaços d’elaborar missatges comunicatius bàsics, tant escrits com orals, utilitzant recursos tecnològics i innovadors.

Té l’objectiu d’augmentar l’expressió escrita a partir de les estructures gramaticals conegudes tot seguint unes pautes que els encoratgen en la creació de textos senzills. Pretenem amb aquest treball potenciar la competència escrita en llengua anglesa.

EXTRAESCOLARS

L’objectiu és brindar-los seguretat al parlar així com la capacitat per entendre l’ús de l’idioma en situacions rellevants del dia a dia. Les classes són completament en anglès, amb un professor nadiu titulat i amb experiència treballant amb nens. Aquestes classes se centren especialment en aquelles activitats que agraden als nens, amb la possibilitat de moure’s, actuar, cantar i utilitzar la tecnologia.

L’objectiu principal que promou l’ensenyament de l’anglès  és el de sensibilitzar els alumnes de forma progressiva envers la llengua i la cultura anglosaxona. La bona qualitat del primer contacte amb la llengua garantirà en els alumnes un apropament progressiu que repercutirà de forma positiva en els seus aprenentatges futurs.

En els cursos d’anglès per a alumnes de primària es treballen totes les habilitats: expressió oral, escrita i comprensió auditiva, sent l’objectiu principal desenvolupar al màxim la seva capacitat per entendre i utilitzar l’ idioma a nivell oral. Les classes són completament en anglès, amb un professor nadiu titulat i amb experiència treballant amb joves. Es brinden moltes oportunitats d’expressar-se sobre temes actuals o culturals, escoltar música i utilitzar la tecnologia.

El nostre programa té com a finalitat la millora de la tècnica dels estils de natació amb un plantejament esportiu sense abandonar l’ interès dels alumnes pels jocs aquàtics. Es fomenten els hàbits d’exercici físic per millorar el ritme respiratori, la propulsió, buscar una bona posició hidrodinàmica, perfeccionar la tècnica i altres destreses dinàmiques.

Activitat que pretén oferir als alumnes una sèrie de jocs  i activitats relacionades amb els esports (futbol, bàsquet, voleibol, handbol…) amb els següents objectius:

 • Les activitats plantejades afavoriran l’autonomia de l’alumne, en tant han de suposar un mitjà per a la seva formació integral.
 • Cercar la millora de les capacitats perceptiu motrius que serveixin de base per a un posterior aprenentatge esportiu, tècnic i tàctic.
 • Evitar l’especialització.
 • Potenciar cooperació i la participació.

Activitat que pretén oferir als alumnes una sèrie de jocs  i activitats relacionades amb els esports molt orientada al minivolei amb els següents objectius:

 • Les activitats plantejades afavoriran l’autonomia de l’alumne, en tant han de suposar un mitjà per a la seva formació integral.
 • Cercar la millora de les capacitats perceptiu motrius que serveixin de base per a un posterior aprenentatge esportiu, tècnic i tàctic.
 • Potenciar cooperació i la participació

És l’esport amb més tradició a la nostra Escola. Els objectius propis del treball físic i esportiu es veuen reforçats per altres que nosaltres creiem tant o més importants que aquests, com són els de valors i actituds individuals i col·lectives. Les classes agrupen nens/es de 3er a 6è de Primària. El grup participa en la competició organitzada pel Consell de l’Esport Escolar de Barcelona.

L’objectiu principal de l’activitat per educació infantil és iniciar-se amb l’esport del futbol amb continguts senzills i progressius. Treballarem aspectes tàctics i tècnics per millorar l’ aprenentatge de l’esport.  Com  a novetat aquest curs, obrim la possibilitat de competir a la lliga organitzada pel Consell Escolar Esportiu de Barcelona en el mes de desembre i augmentem un dia més les sessions a la setmana.

La finalitat d’aquesta activitat és la pràctica d’exercicis de familiarització amb els elements que intervenen en el tennis. Fem exercicis que ens permetin dominar la pilota i la raqueta, i alhora treballem diferents cops del joc: dreta, revés, joc de xarxa i servei. Mitjançant el joc individual i per equips practiquem les regles bàsiques d’aquest esport.

L’objectiu principal de l’activitat és el desenvolupament de l’alumne en la transmissió de valors educatius: El codi moral del judo. Aquest codi desenvolupa valors com la cortesia, el coratge, la sinceritat, l’autocontrol, l’honor, la humilitat, l’amistat i el respecte

Activitat setmanal en la qual els nens, utilitzant un recurs tecnològic basat amb material “LEGO robòtic” poden desenvolupar capacitats creatives, habilitats socials i competències com: autonomia, iniciativa, responsabilitat, creativitat, treball en equip, autoestima i interès per la investigació. Més endavant, els grups més expertes poden participar en la “LegoLeague”.

L’Urban Dance és una forma d’expressar i alliberar els  sentiments i estats d’ànim a través de la música i la utilització de l’espai. Desenvolupa la coordinació, la lateralitat i el ritme. La complexitat dels passos és variable i es planifica d’acord a l’edat i capacitat de l’alumne. Els nens i adolescents poden desenvolupar millor la seva creativitat i el seu aprenentatge. La metodologia aplicada els permet una àmplia gamma d’experiències, el que contribueix a incrementar la seva autoestima i les seves habilitats motrius.

La seva finalitat és aconseguir una experiència integradora dels llenguatges expressius, basant-se en el joc i el protagonisme dels alumnes; fomentant la seva expressió personal, així com la seva capacitat i actitud creativa. Mitjançant el treball de múltiples activitats: expressió corporal, expressió lingüística, expressió plàstica i expressió rítmico musical, improvisació. Potenciant no només les capacitats mencionades anteriorment, sinó també la seva imaginació i creativitat.

L’activitat de coral està destinada a aquells nens i nenes de Primària que gaudeixen a l’hora de cantar. Aprendran a fer-ho en grup i a tenir un bon control de la seva veu, evitant males postures i fent un escalfament previ al cant. Treballem un ampli repertori de cançons i cànons que de mica en mica anem polint. La Coral de l’Escola actua tant al Festival de Nadal com al recital de Sant Jordi, igual que a la festa d’acomiadament de 6è.

Pretenem que els nostres alumnes adquireixin habilitat en l’ús i maneig del teclat. D’aquesta manera disposen d’agilitat i rapidesa alhora d’elaborar textos escrits de qualsevol de les àrees curriculars utilitzant l’ordinador. A més, milloren la capacitat de retenció d’informació i memòria, la fluïdesa lectora i la coordinació òculomanual en general. Aquesta activitat està destinada als alumnes de 3r a 6è de primària on en el treball amb les noves tecnologies es fa més evident

Per aquells alumnes que vulguin adquirir habilitats en el maneig d’aquest instrument musical i nocions de solfeig. Es tracta d’una activitat destinada a Primària on els alumnes a part de realitzar la pròpia activitat, també participen en actes festius de l’Escola com el Festival de Nadal o Primavera.

La fi d’aquesta activitat Extraescolar és desenvolupar en els alumnes la sensibilitat i la    intel·ligència a través d’un coneixement bàsic del instrument i la interpretació musical.

Alguns dels objectius que es persegueixen en aquest taller són adoptar una correcta posició corporal que permeti la col · locació del instrument i que afavoreixi el seu maneig, conèixer i desenvolupar les funcions motrius que intervenen en l’execució, conèixer les possibilitats sonores del instrument i les seves característiques, iniciar la comprensió del llenguatge musical per a la seva interpretació, adquirir nocions sobre afinació, conèixer i ser capaços d’interpretar un repertori adequat a cada nivell.

L’alemany és el segon idioma més estudiat a Catalunya i des de fa uns anys, l’Escola Joan Roca n’ha impartit l’assignatura com a segona llengua estrangera. Aquest curs 2019-2020 seguim oferint aquesta  activitat extraescolar. Les classes són completament en alemany, amb un professor nadiu titulat i amb experiència treballant amb joves.

L’Objectiu de Creàlia és treballar la creativitat a través de l’expressió artística. Es plantejaran exercicis de creació poc delimitats prenent com a referència l’art modern i contemporani. A través de Plensa, Gormley o Siqueiros, als alumnes posaran a prova la seva capacitat creativa treballant com a verdaders artistes.

El patinatge artístic sobre rodes té com a objectiu principal barrejar els moviments de dansa amb la sincronització del moviment dels peus. Es tracta d’aconseguir la combinació perfecta. Per aquest motiu en patinatge trobem tanta diversitat de moviments, salts, piruetes, figures, etc. L’activitat de patinatge es realitzarà a la pista de la nostra escola.

El material necessari per a la pràctica del patinatge són patins de quatre rodes. Pregunteu a la monitora sobre les característiques i llocs de compra més adients.

L’Objectiu d’aquesta activitat és introduir els infants al món musical a través de la cançó , el moviment, l’audició i la pràctica instrumental. Una manera lúdica d’iniciar-se al llenguatge musical, adquirint les habilitats necessàries els coneixements bàsics per a la futura pràctica d’un instrument musical.

Contacta amb l’Escola Joan Roca - Meridiana

Av. Meridiana, 243
secretaria@escolajoanroca-meridiana.com
Telf. 933 403 408

Com arribar-hi

+ Metro:
L1, L5, L9 i L10 – Sagrera
L1 – Navas

+ Tren:
Renfe R3, R4 i  R7 – Estació St.Andreu-Arenal
Renfe R1 i R2 – Estació Clot-Aragó
Renfe R3 R4 R12 – Estació La Sagrera

+ Autobús:
H8 – Camp Nou / Bon Pastor
62 – Pl. Catalunya / Ciutat Meridiana
96 – La Sagrera / Montcada i Reixac
126 – Sant Andreu
191 – Pl. Congrés / Hospital Sant Pau
V29 – Diagonal Mar / Roquetes
V27 – Pg. Marítim / Canyelles
V25 – Nova Icària / Horta
34 – Pg. Manuel Girona / Pl. Virrei Amat
Línies interurbanes: Sagalés i Font

 

Formulari de contacte