13/04 al 24/04: Preinscripció d'Infantil i Primària a les Escoles Joan Roca

13/04 al 24/04: Preinscripció d'Infantil i Primària a les Escoles Joan Roca

Del divendres 13 al dimarts 24 d'abril - període de PREINSCRIPCIÓ per a alumnes d'Infantil i Primària. Podeu entregar el full de sol·licitud cumplimentat a les Secretaries de les Escoles Joan Roca Guipúscoa i Meridiana de dilluns a divendres. +Info: 933 072 066 / 933 403 408

Publicat el dimecres, 21 març, 2018 - 09:06

Volem informar-vos que des del divendres 13 al dimarts 24 d'abril estarà obert el període de preinscripció per a alumnes d'Infantil i Primària de l'Escola Joan Roca Guipúscoa (Rambla de Guipúscoa, 19) i Joan Roca Meridiana (Av. Meridiana, 243),

Totes aquelles famílies interessades en realitzar la preinscripció al nostre Centre, poden fer-ho entregant el full de sol·licitud de preinscripció cumplimentat a Secretaria de dilluns a divendres. Podeu consultar els horaris del centre per telèfon: 933 072 066 (Guipúscoa) i 933 403 408 (Meridiana).

Documentació

En el moment de formalitzar la preinscripció és necessari aportar la següent documentació (cal recordar-los que el full de Sol·licitud de preinscripció només es pot entregar en un sol Centre):

- Full de sol·licitud de preinscripció.

- Original i una fotocòpia dels documents següents:

 1. Llibre de família (o un altre document relatiu a la filiació). Si l’alumne/a es troba en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Benestar Social i Família.
 2. DNI del sol·licitant; si aquesta persona és estrangera, targeta de residència amb el NIE o passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 3. DNI de l’alumne/a si té mes de 14 anys (o si té DNI encara que sigui menor de 14 anys).
 4. Targeta sanitària individual (TSI ), si se’n té.

De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. 

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d'un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que els acredita:

 1. En el cas de germans de l’alumne o alumna escolaritzats en un centre públic que té la consideració de centre únic, cal presentar un certificat d'aquest centre.
 2. Per acreditar proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet:
  1. Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
  2. Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
  3. Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036).
 3. En al cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec:
  1. Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.
 4. Per acreditar la discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana:
  1. Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  2. També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.
  3. Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

 Documentació acreditativa dels criteris complementaris

 1. En el cas que l’alumne formi part d’una familia nombrosa o monoparental:
  1.  Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
  2. Si l'alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs:

Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en què s'indiqui expressament que l'alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta.