Activitats complementaries a l'Infantil

Activitats complementaries a l'Infantil

A les nostres escoles oferim un ampli ventall d'activitats complentaries donant als nostres alumnes, oportunitats d'explorar les seves aptituds i les seves futures pasions desde ben petits.

Dades del pare, mare o tutor:

Destreses Manuals

Preparem les mans i els dits dels infants per poder escriure bé. Exercitem la musculatura dels dits, les falanges, la pinça, la bilateralitat, la conjunció oculo-manual... brindem oportunitats per desenvolupar una bona mobilitat i habilitat manual, treballant les mans d’una manera adequada amb diferents materials. La precisió, la fermesa, l’encert, la concreció, el detall... seran requisits indispensables per una bona cal.ligrafia. Els ajudem a aconseguir-ho!

Expressem-nos bé

Afavorim el desenvolupament de la intel·ligència lingüística dels alumnes, entesa com a capacitat i habilitat per saber emprar els significats de les paraules i del llenguatge de manera eficaç. Ells estimulen la comprensió i l’expressió en diferents contextos i situacions comunicatives, orals i també escrites, per forjar una bona base de pensament. Impulsem una correcta comunicació verbal.

Listen and Talk

Potenciem la capacitat d’expressió i comprensió en llengua anglesa des de ben petits mitjançant les converses diàries amb nadius. Augmentem el vocabulari, les estructures gramaticals, millorem la fluïdesa, adquirim una correcta fonètica... Provoquem que els alumnes visquin la llengua anglesa amb naturalitat, com una més.

Lògica Matemàtica

Exercitem el pensament matemàtic aplicat a situacions quotidianes per desenvolupar el comptatge, la mesura, les distàncies, les relacions, la geometria... de manera absolutament natural i lògica. Acostem els principis matemàtics més purs a la ment dels més petits.

Tecno-robòtica

Promovem activitats que ajuden a què els nostres alumnes treballin en equip, siguin creatius, fomentin el raonament lògic i estructurin el pensament. Aquesta és una bona activitat per fer-ho, combinant llenguatge de programació i llenguatge verbal a través d’uns petits robots, els bee-boot.