Activitats complementaries a la Primària

Activitats complementaries a la Primària

A les nostres escoles oferim un ampli ventall d'activitats complentaries donant als nostres alumnes, oportunitats d'explorar les seves aptituds i les seves futures pasions desde ben petits

Dades del pare, mare o tutor:

Cicle inicial

Animació Lectora

Proporcionem oportunitats de descobrir diferents tipologies de textos com poemes, dites, contes, embarbussaments, acudits, notícies... llegits oralment mantenint en tot moment el gust i ell plaer per llegir i interpretar-los de manera motivadora. Dotem als alumnes de bones eines de comunicació per poder-les usar de manera vivencial.

Expressem-nos bé

Alimentem la intel·ligència lingüística utilitzant els significats, les funcions, els sons, les entonacions... de les paraules i del llenguatge d’una manera eficaç, treballant tant la comprensió com l’expressió en diferents situacions comunicatives. Estructuren així, la base del pensament.

Tècniques d'estudis

Acompanyem l’estudi dels alumnes oferint-los habilitats, estratègies de pensament, metodologies d’aprenentatge, organització d’estudi... que els ajudarà i facilitarà l’assoliment de continguts. Cada cervell assimila de diferent manera, atenem les particularitats de cadascú.

Matemàtica Activa i Creativa

Generem el desenvolupament de l’agilitat mental, de la lògica, l’abstracció i posem en pràctica les estratègies essencials del pensament, d’una manera més lúdica, més dinàmica, manipulativa, atrevida i motivadora. Afavorim doncs el desenvolupament de la intel·ligència matemàtica amb activitats que complementen l’aprenentatge de les matemàtiques.

Diver-Mecano

Adquirim conceptes bàsics i complexos desenvolupant habilitats motrius de manera senzilla. Establim uns funcionaments previs a la robòtica educativa protagonitzant a l’alumne en vers el seu aprenentatge fomentant la creativitat i la construcció. El concepte de treball i esforç en equip és fonamental per estructurar una bona base de treball cooperatiu i col.laboratiu, eixos principals en la nova dinàmica d’aprenentatge.

Cicle mitjà

Saber parlar en públic

Fomentem una bona intel.ligència lingüística donant bons exemples de dicció, respiració, cadència, impostació de veu... bases per una bona oralitat juntament amb un modelatge postural que acompanyi la locució. Millorem la tècnica de la parla del nostre alumnat.

Science

Reforcem els coneixements de ciències ja adquirits ampliant vocabulari en llengua anglesa, reforçant conceptes i estructures lingüístiques de llengua anglesa alhora que fem ciència i experimentació. Permetem que els alumnes tinguin una vivència científica directa i manipulant i parlant en anglès.

Tècniques d'estudis

Acompanyem l’estudi dels alumnes oferint-los habilitats, estratègies de pensament, metodologies d’aprenentatge, organització d’estudi... que els ajudarà i facilitarà l’assoliment de continguts. Cada cervell assimila de diferent manera, atenem les particularitats de cadascú.

Matemàtica Activa i Creativa

Generem el desenvolupament de l’agilitat mental, de la lògica, l’abstracció i posem en pràctica les estratègies essencials del pensament, d’una manera més lúdica, més dinàmica, manipulativa, atrevida i motivadora. Afavorim doncs el desenvolupament de la intel·ligència matemàtica amb activitats que complementen l’aprenentatge de les matemàtiques.

Lego-Robòtica

Incentivem la creativitat i la imaginació dels alumnes estimulant i perfeccionant la psicomotricitat fina, les dimensions, les estructures tridimensionals... promovem també l’habilitat de resolució de problemes, la concentració, el diàleg, l’acceptació de la frustració, l’encert... unes bones aliades per l’èxit educatiu.

Cicle superior

Saber parlar en públic

Fomentem una bona intel.ligència lingüística donant bons exemples de dicció, respiració, cadència, impostació de veu... bases per una bona oralitat juntament amb un modelatge postural que acompanyi la locució. Millorem la tècnica de la parla del nostre alumnat.

Science

Reforcem els coneixements de ciències ja adquirits ampliant vocabulari en llengua anglesa, reforçant conceptes i estructures lingüístiques de llengua anglesa alhora que fem ciència i experimentació. Permetem que els alumnes tinguin una vivència científica directa i manipulant i parlant en anglès.

Alemany

Donar unes bases elementals perquè prenguin un primer contacte amb la llengua i siguin capaços d’elaborar missatges comunicatius bàsics, tant escrits com orals, utilitzant recursos tecnològics i innovadors.

Matemàtica Activa i Creativa

Generem el desenvolupament de l’agilitat mental, de la lògica, l’abstracció i posem en pràctica les estratègies essencials del pensament, d’una manera més lúdica, més dinàmica, manipulativa, atrevida i motivadora. Afavorim doncs el desenvolupament de la intel·ligència matemàtica amb activitats que complementen l’aprenentatge de les matemàtiques.

Zometool

Els convidem a barrejar art i aprenentatges amb una eina que uneix ciència, matemàtica, natura, art i arquitectura. Els motivem a fer estructures molt diferents i de diversos graus de complexitat emprant la mesura, la tridimensionalitat, la geometria, la longitud.... resulta ser un excel·lent recurs per l’aprenentatge de les matemàtiques. Els posem a la mà un sistema de construcció modern, simple, estable, escalable i molt versàtil que combina polígons, políedres, estructura química o arquitectònica.